เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goal) 1. คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 2. คนพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะเฉพาะทาง มีประสบการณ์ทางศาสตร์การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ 4. ระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ มีคุณภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน 5. ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ

พันธกิจ 1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง 4. พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ภายในใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ บทบาทที่ 1 จัดและส่งเสริม ?สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ?เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล ?โรงเรียนเรียนร่วม ?โรงเรียนเฉพาะความพิการ ?ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ?เป็นต้น บทบาทที่ 2 พัฒนา ?และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ ?บุคคากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ บทบาทที่ 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก ?สื่อ ?บริการ ?และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services) บทบาทที่ 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด บทบาทที่ 8 ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติศูนย์

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ??? ประจำจังหวัดบุรีรัมย์?? ที่ตั้ง เลขที่ ๒๑๕ บ้านโพธิ์ศรีสุข??ตำบลอิสาณ? อำเภอเมือง? จังหวัดบุรีรัมย์??? รหัสไปรษณีย์? ๓๑๐๐๐??สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ? หมายเลขโทรศัพท์??๐๔๔-๖๖๖๑๐๖???หมายเลขโทรสาร??๐๔๔-๖๖๖๑๐๖???Email: Brucenter@hotmail.com?? Website: ?www.buriramspecial.go.th?เนื้อที่ ๘ ไร่? ๑? งาน? ๒๓ ?ตารางวา? เขตพื้นที่บริการ?? ๒๓ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ? ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่? ๖? กรกฎาคม? ๒๕๔๒?? เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ??? โดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด?เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม? และเตรียมความพร้อมของคนพิการ? สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอน?? การจัดสื่อสิ่งอำนวยความ? สะดวก? สื่อ? การให้บริการและความช่วยเหลือเกี่ยวข้อง? ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ? ?เมื่อวันที่ ๓๑? กรกฎาคม? ๒๕๔๓? ซึ่งระยะแรกสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม? ตำบลพระครู? อำเภอเมือง? จังหวัดบุรีรัมย์? โดยมีนายไพรัช? ศรีพลัง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ […]