วิสัยทัศน์

Posted by rawat on in Uncategorized

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ภายในใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page