ประวัติศูนย์

Posted by rawat on in Uncategorized

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ??? ประจำจังหวัดบุรีรัมย์?? ที่ตั้ง เลขที่ ๒๑๕ บ้านโพธิ์ศรีสุข??ตำบลอิสาณ? อำเภอเมือง? จังหวัดบุรีรัมย์??? รหัสไปรษณีย์? ๓๑๐๐๐??สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ? หมายเลขโทรศัพท์??๐๔๔-๖๖๖๑๐๖???หมายเลขโทรสาร??๐๔๔-๖๖๖๑๐๖???Email: Brucenter@hotmail.com?? Website: ?www.buriramspecial.go.th?เนื้อที่ ๘ ไร่? ๑? งาน? ๒๓ ?ตารางวา? เขตพื้นที่บริการ?? ๒๓ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ? ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่? ๖? กรกฎาคม? ๒๕๔๒?? เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ??? โดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด?เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม? และเตรียมความพร้อมของคนพิการ? สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอน?? การจัดสื่อสิ่งอำนวยความ? สะดวก? สื่อ? การให้บริการและความช่วยเหลือเกี่ยวข้อง? ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและโรงเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ? ?เมื่อวันที่ ๓๑? กรกฎาคม? ๒๕๔๓? ซึ่งระยะแรกสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม? ตำบลพระครู? อำเภอเมือง? จังหวัดบุรีรัมย์? โดยมีนายไพรัช? ศรีพลัง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว? ณ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมือง (เดิม) ถนนพิทักษ์? ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาคารชั้นเดียวโดยมีนายไพรัช? ศรีพลัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์? ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และมีนายอนุ เหมือนอินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมีนายวิษณุ?โพธิ์ใจ? ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ? ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ?กุมภาพันธ์ ?๒๕๕๕ ? ปัจจุบัน

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page