บทบาทหน้าที่

Posted by rawat on in Uncategorized

บทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

บทบาทที่ 1 จัดและส่งเสริม ?สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ?เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล ?โรงเรียนเรียนร่วม ?โรงเรียนเฉพาะความพิการ ?ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ?เป็นต้น

บทบาทที่ 2 พัฒนา ?และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ ?บุคคากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก ?สื่อ ?บริการ ?และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)

บทบาทที่ 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา

บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

บทบาทที่ 8 ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page