ข้าราชการครู

Posted by rawat on

นางหนูกาญจน จรลำโกน
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ
ครู คศ.1

นายวิฑูรย์ มั่งมี
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสน
ครู คศ.1

นางสาวยุพยงศ์ ภาษี
ครู คศ.1

นายเรวัต สีน้ำเงิน
ครู คศ.1

น.ส.ปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น
ครู คศ.1

นางยุวดี ด้วงทา
ครู คศ.1

นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล
ครู คศ.1

นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น
ครู คศ.1

นางสาวปณิตา  วงษ์คำ
ครู คศ.1

นางสาวปาริยา คำมงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวลักษณ์ ศรีแนน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิกา พาบุดดา
ครูผู้ช่วย

นายรบชัย บัวทอง
ครูผู้ช่วย

นางรุ่งณภา สุภาพรม
ครูผู้ช่วย

นายชนพณ สุขแจ่ม
ครูผู้ช่วย