การอบรมการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐ

Posted by CHANAPON on in ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ ในแนวทางการดำเนินงานมาตรการ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page